ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ЛУЧШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!

ХИЗМАТЛАР

  • Оммавий овкатланиш, савдо-сотик ва озик-овкат махсулотларни ишлаб чикарувчи корхоналар учун хар кандай формат ва мураккабликдаги дизайн лойихаларини ишлаб чикиш.

  • Интерьер дизайни, зона буйича ажратиш ва хоналарни функционал хусусиятларини аниклаш.

  • Ускуналарни мавжуд мухандислик алокаларига боглаш еки келгусида талаб килинадиган параметрларни тайерлашга йуналтирилган норматив хужжатлар ва назорат килувчи органлар нормаларини хисобга олган холда асбоб-ускуналарини консалтинг, танлаш ва жойлаштириш.

  • Озик-овкат махсулотларини тайерлаш ва сакланишнинг илгор усулларидан фойдаланиш буйича тавсиялар.

  • Оммавий овкатланиш, савдо ва кайта ишлаб чикариш саноати корхоналари учун ускуналар, аксессуарлар, эхтиет кисмлар, ювиш воситалари ва сарфланадиган материалларнинг тулик ассортиментини етказиб бериш.

  • Ишлаб чикарувчиларни техника ва ошпазларни жалб килган асбоб-ускуналар билан  билан жихозлашни, технологик куллаб-кувватлаш ва ишга тушириш.

  • Тасдикланган хизмат, ишга тушириш, кафолатли хизмат курсатиш ва диагностика, эхтиет кисмлар ва сарфланадиган материалларни етказиб бериш.